یادداشت: معلولیت و دغدغه ی عدالت اجتماعی در توزیع لوازم و تجهیزات توان بخشی

توان بخشی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که به فرد معلول و ناتوان در بازیابی توانایی ها و تقویت توانمندی ها و در کل، بهبود کیفیت زندگی افراد توان خواه کمک می کند. توان بخشی با تمرکز به بازتوانی … ادامه خواندن