معرفی کتاب آموزش مهارتهای روزمره زندگی به کودکان کم بینا و نابینا

شاید مقالات و اطلاعات علمی زیادی در زمینه بینایی سنجی در دست باشد اما در ایران اطلاعات علمی در زمینه کم بینایی و نابینایی بسیار محدود است.

دکتر عباس ریاضی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکترای تخصصی بینایی سنجی … ادامه خواندن