مدیرعامل چاوش: ما قرار نیست جای تشکلهای محلی بنشینیم

برای روشن شدن نقش شبکه تشکلهای نابینایان در برخورد با حوادثی چون حادثه دلخراشی که برای آقای ایزدی در اصفهان پیش آمد با سهیل معینی مدیر عامل این شبکه گفتگو میکنیم.
معینی میگوید: تشکلهای محلی نابینایان در شهرها و محیطهایی … ادامه خواندن