همکاری مرکز جامع آموزشی حمد با وبسایت محله ی نابینایان در راستای توانمندسازی نابینایان

مرکز جامع آموزشی حامیان مهرگستر دانش(حمد)،  متشکل از پنج مرکز آموزشی رسمی و معتبر با استعانت از خداوند متعال با اندوخته های گرانبها از تجربیات بسیار ارزشمند مدیران و اساتید برجسته در راستای استعدادیابی، توانمندسازی، ﻓﺮاﮔﯿﺮﺳﺎزي داﻧﺶ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت، ایجادکارآفرینی … ادامه خواندن