نابینایان با تغییر نام مدرسه ی دکتر خزائلی مخالفند

رفیعی با بیان اینکه دکتر خزائلی پشتوانه فرهنگی، ادبی و حقوقی جامعه نابینایان است، گفت: بهتر است کوچه و خیابانی به اسم دکتر خزائلی نامیده شود نه اینکه مدرسه ایشان را تغییر نام دهند.

دکتر محمد خزائلی از مشهورترین نابینایان … ادامه خواندن