وقتی موسیقی مسیر یادگیری را برای دانشآموزان پرکینز هموار میکند

این، قصه ای است که در برنامه تابستانه مؤسسه پرکینز برای دانشآموزان مقطع ابتدایی شاهدش هستیم. گروه کر دانشآموزان در سالن Dwight، مشغول تمرین یک اوراتریو از باخ است که قرار است در کنسرت پیش رو اجرایش کند. کودک سه ساله ای در مرکز خردسالان در جلسه درمان با کوبیدن روی شستیهای پیانو، اصوات ناهنجاری… ادامه خواندن وقتی موسیقی مسیر یادگیری را برای دانشآموزان پرکینز هموار میکند