مقاله: بدن من از آن من است

نویسنده: Melissa Riccobono

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: ایمان عمومی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر

خانم ملیسا ریکُبُنُ ” Melissa Riccobono” مادر سه فرزند است. دو تا از آنها نابینا هستند. او در … ادامه خواندن