مقاله: بله، من خطاهایی مرتکب شدم، اما زیستم تا از همین خطاها بگویم

نویسنده: Karen Anderson

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: ایمان عمومی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر

مقاله حاضر برگرفته از سخنرانی خانم کارِن اندِرسُن “Karen Anderson” در نشست هیئت امنای سازمان ملی والدین دارای … ادامه خواندن