ترفند. عکس گرفتن از صفحه ی مانیتور کامپیوتر

با دیدن عنوان ترفند این هفته شاید به این نکته فکر کنید که برای ما کاربران نابینا عکس گرفتن دقیقاً چه فایده ای قرار است داشته باشد؟
خب، برای پاسخ به این سؤال، موقعیتی را در نظر بگیرید که نرم
ادامه خواندن