بیواسطه شنیدن/گفتگو با مشترکان قدیمی ایران سپید

گوشی را برداشتم و تصادفی، چند نفری از مشترکان روزنامه را انتخاب کردم تا نظرشان را در مورد این روزهای ایران سپید بپرسم. به اولین نفر گفتم از ایران سپید تماس میگیرم. پرسید: خانم علیان، درسته؟ گفتم: نه! چند سالیست … ادامه خواندن