توصیه های سازمان بین المللی گردشگری برای رفتار مناسبتر با نابینایان

مرور برخی از رفتارها با افراد نابینا می تواند زندگی بهتری را برای این افراد رقم بزند برخی رفتارهایی که موجب آزردگی خاطر آنها نشود و یا در جهت کمک به آنها باشد نه ایجاد مانع بیشتر.

برخی از دستور … ادامه خواندن