به کارگیری توانمندی‌ ها راز شادکامی نابینایان

نویسنده: زهرا همت: کارشناس ارشد روان شناسی، آموزگار سازمان آموزش و پرورش استثنایی مقاله حاضر مروری است بر پژوهشی که  به کوشش بیماتسوکوما و همکاران، زیر نظر  انجمن چشم پزشکی، مرکز پژوهش های بالینی و انجمن نوروسایکولوژی دانشگاه توکیو ژاپن انجام شده است. تاکنون مطالعات بسیار زیادی با موضوع آثار منفی آسیب بینایی، انجام شده… ادامه خواندن به کارگیری توانمندی‌ ها راز شادکامی نابینایان