اپلیکیشن هایی که با تعامل Freedom Scientific، و Microsoft دسترس پذیر شده اند

یکی از اتفاقات خوش یمن این سالها در حوزه فناوریهای ویژه نابینایان، همکاریها و تعاملاتی است که میان شرکتهای طراح صفحه خوانها و سایر کمپانیهای مطرح در عرصه فناوری رخ داده است.
پیشتر در ایران سپید مطالبی در باره همکاریهای … ادامه خواندن