بزرگترین خطری که همه ی ما را تهدید می کند: پذیرفتن و درونی کردن مسائلی که جامعه در خصوص نابینایان بدان باور دارد

نویسنده: Fred Schroeder

مترجم: داوود چوبینی

منبع نسخه ی انگلیسی: future reflection

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

دکتر فردریک شرودر، رئیس اتحادیه ی جهانی نابینایان هستند. ایشان مدت طولانی است که در سمت سرپرستی فدراسیون ملی نابینایان … ادامه خواندن