مصاحبه با یکی از داوطلبان حاضر در پروژه درمانی بیماران آر پی

در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، در بخشهای مختلف پزشکی از جمله بیماریهای چشم کارهای تحقیقی در حال انجام است . از آن جمله تحقیقی بود که چند سال پیش در یکی از بیمارستانهای تهران بر روی سه بیمار مبتلا به آرپی انجام شد . به طور کلی کسانی که در امور تحقیقی… ادامه خواندن مصاحبه با یکی از داوطلبان حاضر در پروژه درمانی بیماران آر پی