وقتی مسلمانان نابینای انگلیسی پشت هم می ایستند:

زندگی در لباس و جایگاه اقلیت، درد سر های خاص خودش را دارد. مهاجرت از آن دسته روند هایی است که خودبه خود آدم را به یک گروه اقلیت در کشور میزبان پیوند می زند. نابینا که باشی یک درجه به سختی های اقلیت بودنت اضافه می شود. نابینایی خود به معنای تعلق داشتن به… ادامه خواندن وقتی مسلمانان نابینای انگلیسی پشت هم می ایستند: