فراخوان و شیوه نامه نخستین دوره جشنواره ملی مقاله نویسی نابینایان ایران به بریل، (منابر)

سازمان اسناد و کتابخانه ملی نخستین دوره جشنواره ملی مقاله نویسی نابینایان ایران به بریل (منابر) را برگزار می نماید. سازمان اسناد و کتابخانه ملی با هدف حفظ و گسترش خط بریل فارسی، آگاهی بخشی بیشتر نسبت به بریل در جامعه، ترویج، ترغیب و نهادمندسازی این خط در بین نابینایان، ایجاد توجه و حساسیت نسبت… ادامه خواندن فراخوان و شیوه نامه نخستین دوره جشنواره ملی مقاله نویسی نابینایان ایران به بریل، (منابر)