یادداشت: کلیشه های پاییز وحشی

نویسنده: ابوذر سمیعی

منبع: دهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است

قرار بود این ماه متنی امیدبخش دربارۀ نابینایان و وضعیت اجتماعی آنها بنویسم؛ اما دست خزان … ادامه خواندن