یادداشت: نسل مانا: سوسوی مانایی خط بریل در تأمین نیازهای اطلاعاتی نابینایان در ایران

سیطره و تعمیقِ روز افزونِ تأثیرات چند وجهی «داده و اطلاعات» در حیات اجتماعی و نقش آفرینی آن در تمامی ابعاد زندگی، باعث شده نیازهای اطلاعاتی –در مفهوم تعمیم یافتۀ آن- یکی از کانونی ترین نیازهای جامعۀ بشری در ساحت … ادامه خواندن