دانش آموزان مدرسه نابینایان دکتر خزائلی، با شرکت در انتخابات شهردار مدرسه از شهر ایده آل می گویند

چهاردهم شهریور امسال، جواد وقتی که درهای اتوبوس تندرو، سریع و بی‌صدا بسته می‌شد، اول عصای سفیدش را به سوی در می‌گیرد و بعد که مطمئن می‌شود جلویش کسی نیست، از اتوبوس پیاده می‌شود؛ درست همان موقع، راننده پایش را … ادامه خواندن