قابلیت ارسال پیام‌ حذف ‌شدنی به اینستاگرام اضافه شد

ویژگی ارسال پیام  حذف  شدنی به اینستاگرام و فیسبوک مسنجر اضافه شد.

فیسبوک امروز قابلیت جدیدی به نام «پیام  حذف شدنی» معرفی کرد؛ این ویژگی برای فیسبوک مسنجر و اینستاگرام فعال خواهد شد.

زمانی که ویژگی پیام  حذف شدنی توسط … ادامه خواندن