قابلیت زمانبندی پست ها به اینستاگرام اضافه شد

حساب های تجاری اینستاگرام از این پس می توانند پست های معمولی و پست های بخش ریلز را تا فاصله ی حداکثر ۷۵ روز زمان بندی کنند.

براساس گزارش تک کرانچ، اینستاگرام ابزاری داخلی برای زمان بندی پست ها دردسترس … ادامه خواندن