NVDA دروازه ورود نابینایان ویتنامی به بازار اشتغال

مرکز «Sao Mai» در زمینه آموزش‌های حرفه‌ای مرتبط با فناوریهای کمکی در ویتنام فعالیت میکند. این مؤسسه غیر انتفاعی در سال ۲۰۰۱ تأسیس شده است. گردانندگان این مرکز در وبسایتشان شرح وظایف خود را اینطور عنوان میکنند: «ما سعی داریم با بهره گیری از فناوریهای موجود یا طراحی فناوریهای تازه، توانمندیهای نابینایان را در حوزه… ادامه خواندن NVDA دروازه ورود نابینایان ویتنامی به بازار اشتغال