ترفند. مقایسه ی دو فایل از طریق Command Prompt

گاهی نیاز است دو فایل را مقایسه کنید و بفهمید که آیا این دو فایل کاملاً مشابه و هم اندازه ی هم هستند یا با یکدیگر متفاوت اند. یکی از موارد استفاده ی این فایل، در زمانی است که شما CD, DVD, hard, flash یا هر نوع حافظه ی دیگری را از شخص دیگری گرفته… ادامه خواندن ترفند. مقایسه ی دو فایل از طریق Command Prompt