Justin Kauflin پیانیست نابینا پا جای پای بزرگان می گذارد

تاریخ موسیقی را که ورق بزنی به اسامی زیادی بر می خوری که از قضای روزگار یا نابینا به دنیا آمده اند، یا در اثر حادثه ای بینایی شان را از دست داده اند. نام هایی که بعضاً شهرتشان قاره … ادامه خواندن