هیچ معجزه ای به جز تلاش و تمرین نیست بخش دوم

در دومین شماره از ماهنامۀ نسل مانا که در بهمن ماه ۱۴۰۰ منتشر شد؛ در مطلبی تحت عنوان: «هیچ معجزه ای به جز تلاش و تمرین» درمورد مفهوم کارآمدی یا بهره وری حسی صحبت کردیم و به طور مختصر با … ادامه خواندن