همایش آشنایی با برجسته نگار هوشمند همراه در سه استان کشور

شرکت پکتوس در ادامه برگزاری همایش های آشنایی با برجسته نگار هوشمند
همراه، قصد دارد همایش آشنایی با این دستگاه در سه استان خوزستان،
آذربایجان شرقی و غربی را برگزار کند. زمان و مکان برگزاری در این استان
ها به … ادامه خواندن