دیدار نوروزی با دخترک اطلس پوش پامیر (بخش دوم)

نویسنده: مجید سرایی: روزنامه نگار

چنانکه در قسمت نخست اشاره شد، تاجیکستان با نام رودکی، شاعر بزرگ سبک خراسانی پیوندی ناگسستنی دارد. خاصه این پیوند را در گفت و گو با تاجیکان به روشنی می توان دریافت. تاجیکان بر آنند که رودکی، «اساس گذار» شعر فارسیست. نکته ای که تاریخ نویسان ادبیات هم بر آن تأکید دارند.

آرامگاه رودکی در «پنج رود»، نزدیک به شهر «پنج کنت» قرار دارد و اهالی شهر «پنج کنت» آرامگاه شاعر بزرگ فارسی را همچون نگینی دربر گرفته اند.

از رودکی گفتم که طلیعهٔ صحبتم دربارهٔ شهر «پنج کنت» شد. اما مگر می شود به سادگی از نام رودکی گذشت؟!

گرچه حکایت «بوی جوی مولیان» را از چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی بار ها شنیده ایم؛ اما حیف است در آغاز این مقال اندک، از رودکی بگویم و این حکایت را نقل نکنم. قطعاً برای اهل فرهنگ و ادب، مطالعهٔ چند بارهٔ داستان «بوی جوی مولیان» تکراری نیست. بنا بر این، اگر این مقال به واسطهٔ نقل این حکایت، کمی طولانی شود، نه تنها ملال آور نخواهد بود، بلکه بر لطف صحبت در باب شهر «پنج کنت» خواهد افزود.

امیر نصر سامانی تصمیم می گیرد به همراه سپاهیانش به طور موقت در باد غیس (در خراسان آن زمان) اقامت کند، اما خوش آب و هوا بودن این منطقه اقامت امیر را طولانی می کند. لشکریان که دلتنگ شده بودند و نمی خواستند بیشتر در آنجا بمانند جرات بیان خواستهٔ خود را با امیر نداشتند و از رودکی می خواهند امیر را به بازگشت ترغیب کند. رودکی که امیر را خوب می شناخت تصمیم می گیرد با سرودن شعری بخت خود را برای راضی کردن امیر به بازگشت به بخارا بیازماید. رودکی در حضور امیر چنگ زنان قصیدهٔ «بوی جوی مولیان آمد همی» را آغاز می کند. امیر با شنیدن قصیدهٔ رودکی چنان دلتنگ می شود که بی کفش و رخت سفر سوار بر اسب تا بخارا می تازد!

روایت کامل تر را با قلم نظامی عروضی، نویسنده قرن ۶ هجری بخوانید.

«چنین آورده اند که نصر بن احمد که واسطهٔ عقد آن آل سامان بود و اوج دولت آن خاندان ایام ملک او بود، واسباب تمتّع و عدل ترفّع در غایت ساختگی بود، خزائن آراسته ولشکر جرّار و بندگان فرمانبردار زمستان بدارالملک بخارا مقام کردی و تابستان به سمرقند رفتی یا به شهری از شهرهای خراسان. مگر یک سال نوبت هری بود، به فصل بهار به بادغیس که بادغیس خرّم ترین چرا خوارهای خراسان و عراق است، قریب هزار ناو هست پر آب و علف که هم یکی لشکری را تمام باشد. چون ستوران بهار نیکو بخوردند و به تن و توش خویش باز رسیدند و شایستهٔ میدان و حرب شدند، نصر بن احمد روی به هری نهاد و به در شهر بمَرغ سپید فرود آمد و لشکرگاه بزد وبهارگاه بود وشَمال روان شد و میوه های مالن و کروخ در رسید که امثال آن در بسیار جایها بدست نشود و اگر شود بدان ارزانی نباشد. آنجا لشکری برآسود و هوا خوش بود و باد سرد و نان فراخ و میوه ها بسیار و مشمومات فراوان، لشکری از بهار و تابستان برخورداری تمام یافتند از عمر خویش، و چون مهرگان در آمد و عصیر در رسید و شام سفرم و حماحم و اقحوان دردم شد، انصاف از نعیم جوانی بستدند و داد از عنفوان شباب بدادند. مهرگان دیر درکشید و سرما قوت نکرد و انگور در غایت شیرینی رسید و در سواد هری صد و بیست لون انگور یافته شود، هر یک از دیگران لطیف تر و لذیذتر و از آن، دو نوع است که در هیچ ناحیت ربع مسکون یافته نشود یکی پرنیان و دوم کلنجری، تُنُک پوست، خُرد تکس، بسیار پر آب، گویی که در او اجزای ارضی نیست. از کلنجری خوشه ای پنج من و هر دانه پنج درمسنگ بیاید، سیاه چون قیر، شیرین چون شکر، ازش بسیار توان خورد بسبب مائیتّی که دروست، و انواع میوه های دیگر همه خیار. چون امیر نصر بن هحمد مهرگان و ثمرات او بدید عظیمتش خوش آمد.

نرگس رسیدن گرفت، کشمش بیفکندند در مالن و منقّی برگرفتند و آونگ ببستند و گنجینه ها پر کردند. امیر با آن لشکر بدان دو پاره دیه در آمد که او را «غوره» و «درواز» خوانند. سراهایی دیدند هر یکی چون بهشت اعلی و هر یکی را باغی و بستانی در پیش بر مهبّ شَمال نهاده. زمستان آنجا مقام کردند و از جانب سجستان نارنج آوردن گرفتند و از جانب مازندران ترنج رسیدن گرفت. زمستانی گذاشتند در غایت خوشی. چون بهار درآمد، اسبان ب بادغیس فرستادند و لشکرگاه بمالین به میان دو جوی بردند و چون تابستان درآمد، میوه ها در رسید.

امیر نصر بن احمد گفت تابستان کجا رویم که از این خوش تر مقامگاه نباشد! مهرگان برویم. چون مهرگان درآمد، گفت مهرگان هری بخوریم و برویم و همچنین فصلی بفصل همی انداخت تا چهار سال بر این برآمد؛ زیرا که صمیم دولت سامانیان بود و جهان آباد و ملک بی خصم و لشکر فرمانبردار و روزگار مساعد و بخت موافق. با این همه ملول گشتند و آرزوی خانمان برخاست. پادشاه را ساکن دیدند، هوای هری در سر او و عشق هری در دل او، در اثنای سخن هری را بهشت عدن مانند کردی؛ بلکه بر بهشت ترجیح نهادی و از بهار چنین زیادت آوردی. دانستند که سر آن دارد که این تابستان نیز آنجا باشد. پس سران لشکر و مهتران ملک به نزدیک استاد ابو عبد الله الرودکی رفتند و از ندمای پادشاه هیچ کس محتشم تر و مقبول القول تر از او نبودند. گفتند به پنج هزار دینار تو را خدمت کنیم، اگر صنعتی بکنی که پادشاه از این خاک حرکت کند که دل های ما آرزوی فرزند همی برد و جان ما از اشتیاق بخارا همی برآید. رودکی قبول کرد که نبض امیر بگرفته بود و مزاج او بشناخته، دانست که به نثر با او در نگیرد، روی به نظم آورد و قصیده ای بگفت بوقتی که امیر صبوح کرده بود درآمد و بجای خویش بنشست و چون مطربان فرو داشتند، او چنگ برگرفت و در پرده عشاق این قصیده آغاز کرد:

بوی جوی مولیان آید همی،
یاد یار مهربان آید همی.

پس فروتر شود، گوید:

ریگ آموی و درشتی راه او،
زیر پا چون پرنیان آید همی.

آب جیحون از نشاط روی دوست،
خنگ ما را تا میان آید همی.

ای بخارا! شاد باش و دیر زی،
میر زی تو شادمان آید همی.

میر ماه است و بخارا آسمان،
ماه سوی آسمان آید همی.

میر سرو است و بخارا بوستان،
سرو سوی بوستان آید همی.

چون رودکی بدین بیت رسید، امیر چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و بی موزه پای در رکاب خنگ نوبتی در آورد و روی بخارا نهاد؛ چنان که رانین و موزه تا دو فرسنگ در پی امیر بردند، به برونه و آنجا در پای کرد و عنان تا بخارا هیچ باز نگرفت و رودکی آن پنج هزار دینار مضاعف از لشکر بستد.

مردم «پنج کنت» علاقهٔ عجیبی به رودکی دارند. در بازدیدی که از یک مرکز خرید کردم، مسئول آنجا بانویی به نام نصیبه بود که رودکی را با عنوان «بابای ما» خطاب کرد.

یکی از نکات قابل توجه دربارهٔ محل اقامت ما در «پنج کنت» هتلی بود که مدیر تور در نظر گرفته بود. مدیر هتل انسانی مأخوذ به نظم و صاحب قریحهٔ عجیبی بود. «حاج مقصود»، مدیر هتل قانونی وضع کرده بود که مسافران مکلف و موظف به اجرای آن بودند. به این صورت که در ورودی هتل، قفسه های جاکفشی گذاشته بود و مسافران باید کفش ها یا به قول خود تاجیکان «پای افزار» هایشان را درمی آوردند و کفش راحتی را که او در نظر گرفته بود، می پوشیدند. جالب تر اینکه تمام راهروها و اتاق های این هتل دو طبقه، مفروش به قالی های زیبا بود. به همین علت حاج مقصود تأکید داشت همه باید کفش هایشان را در جاکفشی بگذارند تا محیط هتل پاکیزه بماند.

از جاذبه های شهر پنج کنت، مجسمهٔ «لایق شیرعلی»، شاعر ملی تاجیکستان و مجسمهٔ «لنین» است. موزهٔ رودکی و مجسمهٔ رودکی هم، از دیگر جاذبه های این شهر محسوب می شود.

در کنار مجسمهٔ یادبود «لایق شیرعلی»، این دوبیتی جلب نظر می کند که به سیریلیک نوشته شده است:

تویی بود و نبودم، ملت من،
تویی سمت سجودم، ملت من.

سرود عمر من پایان پذیرد،
تو مهمان سرودم، ملت من.

اگر در طول این مطالب، بار ها دربارهٔ خونگرمی و میهمان نوازی تاجیکان بگویم، گزافه گویی نکرده ام؛ چرا که این مردمان علاقهٔ عجیبی به ایرانی ها دارند و همچون برادران و خواهران تنی، از آن ها استقبال می کنند.

شاهد این ادعا، صحنه ای بود که در «پنج کنت» با آن مواجه شدیم. در مسیری که برای رسیدن به موزهٔ رودکی طی می کردیم، یکی از مسئولان ارشد دانشگاه «آموزگاری» مقابل در دانشگاه ایستاده بود و از ما مثل میهمانان نوروزی استقبال کرد. با اصرار و استقبال گرم او، دقایقی در دفتر رئیس دانشگاه نشستیم و دربارهٔ جزئیات فعالیت های این دانشگاه، نکات جذابی از زبان او شنیدیم.

اما آرامگاه رودکی در «پنج رود»، حکایت عجیبی دارد که شنیدن درباره اش یا خواندن مطالب، ابداً حق مطلب را ادا نمی کند. باید بروی و ببینی و از نزدیک به التذاذ برسی.

محوطهٔ آرامگاه به گونه ایست که انگار در میان دره ای قرار گرفته و کوه های اطراف پوشیده از برف، به آن مشرفند. اطراف این محوطه را سپیداران بلند پوشانده اند و تو در رسیدن به آرامگاه، مسیری پلکانی را طی می کنی.

ساختمان آرامگاه، عمارتی چند ضلعیست که هر ضلع دارای یک هشتی است و در های چوبی زیبایی بر آن نصب شده است. بر بام این عمارت، یک گنبد زیبای فیروزه ایست که در وسط بام قرار دارد.

شهر پنج کنت، در منتها الیه شمال غربی تاجیکستان، در درهٔ زر افشان واقع شده است. اگر ۳۰ کیلومتر به سمت غرب بروی، به مرز ازبکستان می رسی و بعد از طی کردن ۳۰ کیلومتر در خاک ازبکستان، به شهر سمرقند می رسی.

در دومین قسمت از این سفرنامه صوتی چهار قسمته با من، مجید سرایی، به مدت یک ساعت در سرزمین شعر و ادب، ولایت پنجِکِنت، همراه شوید.

دانلود.

منبع: ماهنامه ی مانا.

توسط شرکت پکتوس

پکتوس: به صورت اختصاری، مخفف ( پشتیبانی، کیفیت، تحقیقات و ساخت ) است. شركت دانش بنیان پكتوس، اولين توليد كننده تجهيزات کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) ويژه نابينايان در تاریخ 22 مرداد سال 1370 توسط جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف تأسيس شد و از بدو تأسيس تا کنون که در سال جاری وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شده است، در زمينه توليد تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي ويژه نابينايان و کمبینایان فعال بوده است. در سال های اخیر، این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان، برنامه هایی را نیز در جهت دسترس پذیر کردن خدمات اجتماعی برای این قشر عملیاتی کرده است. از زمان تأسیس شرکت پکتوس سه سال گذشت تا اولین محصول این شرکت برای نابینایان عرضه شد. اولين كامپيوتر براي نابينايان در ايران در سال 1373 به نام كامپيوتر گوياي اميد ساخته شد. اين كامپيوتر با خروجی صوتی تك حرف خوان فارسی، انگليسي و عربي با هدف تسهيل امر خواندن، نوشتن و تصحيح كتب بريل ساخته شد. از آنجایی که تا آن سال هنوز هیچ یک از افراد با آسیب بینایی تجربه کار کردن مستقل با سیستم های رایانه ای را نداشتند، لزوم آموزش کامپیوتر به آنها بسیار ضروری بود. در همین راستا در سال 1374، اولين دوره آموزش كامپيوتر به نابینایان، در مجتمع خدمات بهزيستي نابينايان کشور رودکی و براي كارشناسان بهزیستی سراسر استان های کشور برگزار شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز این دوره ها، کلاس های آموزش کامپیوتر به افراد نابینا و کمبینا نیز در مؤسسه رودکی از سال 1374 آغاز شد و این امر برای سال های متمادی ادامه داشت. از سال 1374 به بعد، پکتوس تولیدات سخت افزاری خود را گسترش داد که از جمله آنها می توان به ارائه دستگاه یادداشت الکترونیکی بریل گویا (اسفندیار) و ارائه چاپگر و ماشین تایپ بریل (فرهاد) در سال 1374 اشاره کرد. نیاز های نابینایان و استفاده آنها از فناوری های نوین آموزشی تنها محدود به استفاده از سیستم های تبدیل متن به گفتار نبود. بررسی شرایط نابینایان در سایر کشور ها نیز نشان می داد نابینایان برای دسترسی بهتر و دقیقتر به متون نیازمند دستگاهی هستند تا پوشش خط رسمی آنها یعنی خط بریل را برایشان فراهم کند. به همین جهت مطالعاتی در زمینه تولید مانیتور بریل در شرکت پکتوس آغاز شد. تا اینکه در نهایت در سال 1376 اولين نسل از مانيتور بريل در ايران به نام دستگاه برجسته‌نگار توليد شد. لذا براي اولين بار در جهان، نابينايان قادر به استفاده الكترونيکی از متون فارسي و عربي به خط بريل شدند. دستگاه برجسته نگار یک با کابل پارالل به کامپیوتر وصل میشد و خروجی بریل را برای کاربران نابینا فراهم می کرد. در کنار تولیدات سخت افزاری برای بهبود کیفیت آموزشی و شغلی نابینایان، همچنان توسعه نرم افزار های مرتبط با این قشر نیز مد نظر شرکت پکتوس بود. از این رو، در سال 1378 نرم افزار تبدیل متن به گفتار نوید که تا این سال به صورت تک حرف خوان بود، قادر به خواندن کلمات شد. در نتیجه خروجي صوتي كلمه خوان جايگزين نمونه حرف خوان شد. در سال 1379 مبدل رایانه شخصی نوید عرضه شد. مبدل نوید کیبورد بریلی بود که با اتصال یک کارت صدای اختصاصی به کامپیوتر و نرم افزار های تبدیل متن به گفتار، زمینه استفاده بهتر نابینایان از کامپیوتر را فراهم می کرد. پس از فراهم کردن تجهیزات کمک آموزشی بریل و گویا برای نابینایان، ساخت دستگاهی برای انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان نیز در دستور کار مدیران شرکت پکتوس قرار گرفت. در همین راستا، در سال 1379 سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش یک، تولید شد. نابینایان از طریق سیستم سروش، می توانند سوژه مورد نظر خود را که بر روی کاغذ های مخصوص برجسته شده لمس کرده و از طریق نرم افزار های طراحی شده، اطلاعات سوژه مورد نظر را به دست آورند. هم زمان با پروژه های تحقیقاتی شرکت پکتوس برای توسعه تجهیزات توانبخشی برای نابینایان، در سایر کشور های جهان نیز تولید این تجهیزات سیر صعودی یافته بود. تا پیش از سال 1380، نرم افزارهای DSR (DOS SCREEN READER) و WSR (WINDOWS SCREEN READER) نرم افزارهای screen reader تولیدی این شرکت بودند. اما ارائه نرم افزار جاز و توسعه همه جانبه این صفحه خوان، برنامه نویسان شرکت پکتوس را بر آن داشت تا به فکر فراهم کردن پوشش فارسی برای نرم افزار جاز باشند. از این رو، نام نرم افزار پکجاز بعنوان پوشش فارسی صفحه خوان جاز و مجموعه نوید بعنوان یک مجموعه از نرم افزارهای کاربردی بدون نیاز به صفحه خوان جاز، شامل شش نرم افزار قرآن، دیکشنری، کتابخانه الکترونیک، دفترچه یادداشت، شطرنج و ویرایشگر ارائه گردیدند. در سال 1381 و 1382، نرم افزارهای نويد 4 و پکجاز، مجموعه كاملي از ابزار هاي دسترسي نابينايان به كامپيوتر به زبان فارسی را فراهم کرد. با پیشرفت روز به روز سیستم های رایانه ای و تغییر پورت های کامپیوتری از پارالل به یو اس بی، سبب شد تا نسل دوم برجسته نگار (مانیتور و کیبورد بریل) تولید شود. برجسته نگار 2، نمايشگر لمسي بريل با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذيه، در سال 1384 عرضه شد. در همین سال نیز سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش 2، با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذیه ساخته شد. در اواسط دهه هشتاد، همچنان توسعه نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز و مجموعه نرم افزاری نوید، مورد توجه برنامه نویسان شرکت پکتوس بود. از این رو، مجموعه نويد 5 و پکجاز 8 مبتني بر موتور توليد صوت ماشيني در سال 1386 تولید و روانه بازار شد. چهار سال بعد یعنی در سال 1390، نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز با صدای انسانی مرد و زن ساخته و در اسفند ماه سال 92 عرضه شد.نسخه قابل تکثیر نرم افزار پکجاز در سال 92 توسط سازمان بهزیستی خریداری شد و به صورت رایگان در اختیار نابینایان و کمبینایان قرار گرفت. تا به حال این برنامه سه بار بروز رسانی شده که آخرین آپدیت آن نیز در اسفند ماه سال 94 عرضه شده است. به مرور زمان با افزایش حضور نابینایان در دانشگاه ها و به منظور دسترسی بهتر به منابع مطالعاتی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفت. از این رو، در سال 1389 دستگاه برجسته نگار 3 با هدف استفاده انفرادی کاربران تولید شد. این نسل از دستگاه های مانیتور و کیبورد بریل، در ابعادی کوچکتر و با وزنی کمتر عرضه شد و قادر به پشتیبانی از 20 کاراکتر بریل است. همچنین در سال 1390، نرم افزار دکلمه (پخش کننده فایل های صوتی و متنی با فرمت دیزی) ارائه گردید. با عرضه نرم افزار دکلمه، ساخت نرم افزاری برای تولید کتب با فرمت دیزی ضروری به نظر میرسید. در همین راستا در سال 1392، نرم افزار تولید کتاب دیزی با نام تک گو، تولید شد. توسعه دستگاه برجسته نگار همواره جزء اهداف شرکت پکتوس محسوب می شود. در سال 1394، برجسته نگار با فناوری ( HID ) با دو قابلیت جدید نصب خودکار درایور ویندوز و امکان تنظیم سطح نقاط بریل (سفت یا نرم کردن نقاط بریل) تولید شد. یکی از اصلی ترین پروژه های شرکت پکتوس، در سال های اخیر، ارائه آخرین نسل از برجسته نگار های هوشمند موجود در بازار جهانی (BRAILLE NOTETAKER) بود. سر انجام این پروژه تحقیقاتی در اسفندماه سال 1396 تبدیل به یک محصول قابل عرضه در بازار شد و هم اکنون در مرحله نهایی بروز رسانی برنامه های خود قرار دارد. برجسته نگار هوشمند همراه یا همان نوت تیکر، دارای سیستم عامل لینوکس بوده و بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر، این امکان را به نابینایان میدهد متون خود را با فرمت های رایج ورد به صورت صوتی و بریل بخوانند، به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ کنند، موسیقی ها و کلیه فایل های صوتی خود را بشنوند، به گوشی اندروید خود متصل شوند و بسیاری امکانات دیگر که در این دستگاه گنجانده شده است. از سال 1392، در کنار تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای نابینایان، دسترس پذیر کردن خدمات مختلف اجتماعی در دستور کار شرکت پکتوس قرار گرفته است. این برنامه ها عمدتاً با همکاری انجمن نابینایان ایران پیگیری می شود. در همین راستا، دسترس پذیر کردن خدمات شعب بانکی برای نابینایان برای اولین بار در ایران در سال 1394 در پست بانک اجرایی شد. با طراحی یک نرم افزار و با کمک گرفتن از دستگاه برجسته نگار، نابینایان می توانند کلیه خدمات بانکی ارائه شده در شعب بانک ها را خود به صورت مستقل انجام دهند. دسترس پذیری موزه ها که یک مورد از آنها در موزه ایران باستان عملیاتی شده، یکی دیگر از مواردی است که شرکت پکتوس در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه نیز در حال توسعه است. سامانه فروشگاهی نابینایان، یکی دیگر از خدمات جذاب شرکت پکتوس در زمینه دسترس پذیری خدمات مختلف اجتماعی برای نابینایان است. سامانه فروشگاهی نابینایان که اسفندماه سال 96 برای اولین بار در شعبه بیهقی فروشگاه شهروند عملیاتی شد، این امکان را به نابینایان می دهد تا خود به صورت مستقل از کلیه اقلام موجود در فروشگاه به همراه قیمت آنها مطلع شده و به واسطه طراحی یک نرم افزار که به بانک اطلاعات فروشگاه متصل است، اقلام خود را خریداری کرده و به وسیله مسئول سامانه فروشگاهی نابینایان، آن را از سطح فروشگاه جمعآوری کند. دسترس پذیر کردن سایت های اینترنتی و اپلیکیشن های پر کاربرد اندرویدی نیز از دیگر کار های جاری شرکت پکتوس است که مهمترین آن، دسترس پذیری کامل سایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی www.iran.gov.ir است. شرکت پکتوس، با ایجاد یک سایت پویا در زمینه ی نابینایان و فناوری اطلاعات، تلاش دارد مسئولیت های اجتماعی خود را نیز جامع عمل پوشانده و از طریق این وبسایت نیز خدمات بیشتری به معلولان با آسیب بینایی عرضه کند. وبسایت pactos.net که با مدیریت امیر سرمدی از خبرنگاران و روزنامه نگاران نابینا و تعداد محدودی از نابینایان متخصص در زمینه آیتی اداره می شود، در صدد آن است خلأ اطلاعاتی یک وبسایت تخصصی در زمینه آموزش، فناوری و اخبار مرتبط با نابینایان چه در داخل و چه خارج از کشور را پر کند. پوشش اخبار نابینایان در رسانه های جهان، آشنایی با نابینایان برجسته خارج از کشور، پوشش اهم اخبار مربوط به نابینایان با گرداوری و تنظیم از رسانه های داخلی، مجموعه ثابت ترفند که شامل آموزش اپلیکیشن های پر کاربرد برای نابینایان است، معرفی سایت ها و نرم افزار های دسترس پذیر و دکه خبر دنیای موبایل و کامپیوتر که به بررسی خبر های روز حوزه تکنولوژی و فناوری می پردازد، از جمله مهمترین شرح وظایف وبسایت نابینایان شرکت پکتوس است. از شما کاربر گرامی خواهش مندیم، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق بخش تماس با ما در میان گذارید. شماره های تماس با شرکت پکتوس: 88810291-292

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + پنج =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *