بازگشت بینایی با چشم الکتریکی شاید در آینده ای نزدیک

دانشمندان یک چشم الکتریکی کوچک که برای میکروربات ها طراحی شده بود را ساخته اند که در نهایت می تواند برای کمک به افراد نابینا مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می رسد بینایی مصنوعی در شرف تبدیل شدن به … ادامه خواندن