mark Pollock نابینای ماجراجوی ایرلندی: اتفاق را خودت رقم بزن

علیرغم نابینایی، ورزش همیشه از اصلیترین علاقه هایش به حساب میآمده است. «mark Pollock» اهل ایرلند شمالی است. از کودکی دوست داشته یک قهرمان باشد. زندگی پولاک هم مثل سوپرمن، قهرمان کمدی  دوران بچگیش، پر بوده است از حادثه و … ادامه خواندن