Leon Vieira کهنه سرباز نابینای آمریکایی، علاقه اش به نقاشی را باز می یابد

پذیرش این که دیگر نمیتوانی ببینی، اصلاً کار ساده ای نیست. این، واقعیتی بود که کهنه سرباز اهل لاکاوانای پنسیلوانیا در آمریکا با آن مواجه شده بود.
بیناییش آنقدر تحلیل رفته بود که دیگر توان پرداختن به کارهای هنری را … ادامه خواندن