آشنایی با ماریلی تاکینتُن بازیگر زن نابینایی که از موانع، برای رسیدن به موفقیت پل می سازد

سخنران: ماریلی تاکینتُن

منبع نسخه ی انگلیسی: بخش آرشیو سخنرانیهای ایراد شده در فدراسیون ملی نابینایان آمریکا

مترجم: داوود چوبینی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

مقدمه

ماریلی تاکینتُن در سال 2018 به ایفای نقشی در قسمت سیصد … ادامه خواندن