تازه های کتاب صوتی اردیبهشت 1401

نویسنده: رقیه شفیعی.

منبع: پنجمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا.

دانلود نسخه ی صوتی نوشته.

در ادامه، فهرستی از جدیدترین کتاب هایی که جهت استفادۀ افراد با آسیب بینایی به زیور صوت آراسته شده اند، در موضوعاتی چون سرگذشت، … ادامه خواندن