kyila، معلم نابینای تبتی

«kyila»، 29 ساله است و نابینای مادرزاد. اما دوست دارد یک ترانه تبتی را به شاگردانش که همگی مثل خودش نابینا هستند بیاموزد: «ما همه چشمان روشن و زیبایی داریم. من روانهای زیبا در جهان را میبینم و شما نوری که در قلب من است را. این مهد، کارش را با 8 دانشآموز آغاز کرد… ادامه خواندن kyila، معلم نابینای تبتی