کورکومین موجود در زردچوبه از نابینایی جلوگیری می کند

ترکیبات زردچوبه، کورکومین، روند التهابی قرنیه را کاهش می دهد و در نتیجه به دید طبیعی کمک می کند.

برخی مطالعات نشان داده اند که مواد فعال موجود در زردچوبه به درمان گلوکوم یا آب سیاه چشمی، بیماری خطرناکی که … ادامه خواندن