آشنایی با شش نابینای منحصر به فرد

جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. نابینایان نمیتوانند … فکر میکنید بعد از نمیتوانند، چه چه عبارتی میشود به کار برد؟ چه کاری هست که نابینایان از انجامش ناتوان باشند؟ ممکن است موارد زیادی را اسم ببرید اما هستند نابینایانی که آسیب بینایی اتفاقاً بیپرواترشان هم کرده که در این نوشته به شش… ادامه خواندن آشنایی با شش نابینای منحصر به فرد