یادداشت: بررسی راه اندازی روزنامه ی ویژه ی نابینایان بدون حضور نابینایان

نویسنده: امیر سرمدی

منبع: پنجمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا.

دانلود نسخه ی صوتی نوشته.

درباره مسئلۀ ایران سپید بارها نوشته و گفته ایم؛ اما بهانه ای که دست مایۀ نوشتن این یادداشت شد، جلسۀ مشترک دو مدیر مرتبط، … ادامه خواندن