رویه‌های تکامل نرم‌افزارهای کد منبع باز-بخش دوم

نویسنده: شادیار خدایاری

منبع: محله ی نابینایان

در این بخش که بخش آخر این مقاله است، به مواردی مرتبط با ایجاد یک پیشنهاد یا گزارش یک خطا در پروژه‌های کد منبع باز، روش بررسی واژه‌ها در ایسپیک فارسی، معرفی لینک‌های ادامه خواندن

رویه های تکامل نرم افزارهای کد منبع باز بخش اول

نویسنده: شادیار خدایاری

منبع: محله ی نابینایان

دوستان گرامی

این پست را منتشر کردم که فرصتی بشود که در مورد چند موضوع بیشتر صحبت کنیم. چند مفهوم را ابهام زدایی کنم و همچنین کمک کنم که کاربران خود بتوانند بطور … ادامه خواندن