یادداشت طنز: دهه شصتی باشید تا کامروا شوید

نویسنده: یخ نکنی نمکدون

منبع: دهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

راستش را بخواهید، این روز ها برای این همه برای غیر تکراری که همه می دانیم، خیلی طنزمان نمی آید. در واقع نمکمان … ادامه خواندن