توجه به جوانان نابینا در درس تربیت بدنی

نویسنده: Matthew Maurer, Lisa Farley, and Cara Burchett

مترجم: داوود چوبینی

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر

دکتر متیو، استاد آموزش در دانشگاه باتلر می باشند. دکتر لیسا فِرلی دانشیار … ادامه خواندن