نسیم برنجیان نوازنده ی نابینا را بیشتر بشناسیم

نویسنده: نسیم برنجیان

منبع: هشتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

سردبیر: نسیم برنجیان، نوازندۀ تنبور و آوازخوان است و به تازگی توانسته با یکی از گروه های معتبر تنبور نوازی همراه شود و در … ادامه خواندن