معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارکنان معلول +آییننامه اجرایی

هیات دولت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص معافیت کارفرمایان بخش غیردولتی از پرداخت حق بیمه کارکنان دارای معلولیت و نیز معافیت شاغلان معلول از پرداخت حق بیمه سهم خویش فرمایی را به تصویب رساند.
هیات وزیران در … ادامه خواندن