یادداشت: رفع موانع اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مهمترین اولویت جامعه ی نابینایان ایران

نویسنده: سهیل معینی

منبع: دهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

در سال های اخیر، مهم ترین خواست جامعه معلولان از جمله نابینایان و کم بینایان ایران، اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان بوده … ادامه خواندن