رصد آن سوی مرز. معرفی مؤسسه RNIB انگلستان

این هفته، گشت و گذارمان در میان مؤسسات ویژه ی نابینایان در آمریکا را به پایان می رسانیم و به سراغ یکی از بزرگترین، قدیمیترین و پر افتخارترین مراکز خدمات رسان به نابینایان در قاره ی سبز می رویم. Royal national institute of blind people را به اختصار، RNIB می خوانند. مؤسسه ملی سلطنتی نابینایان،… ادامه خواندن رصد آن سوی مرز. معرفی مؤسسه RNIB انگلستان