مقاله: مهمترین مسأله تعامل و همکاریست

نویسنده: Jackie Anderson

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: محسن غلامی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر

اغلب اعضای فدراسیون، جکی اندرسون را به عنوان یکی از بنیان‌گزاران  آکادمی بِل در فدراسیون ملی نابینایان، “NFB … ادامه خواندن