مبتکر عربستانی قرآن بریل دیجیتال برای نابینایان طراحی کرد

اداره ی امور حرمین شریفین عربستان سعودی از آمادگی برای تولید قرآن بریل الکترونیک که از سوی شهروند مبتکر این کشور طراحی شده است، خبر داد.

غازی بن فهد الذبیانی، رئیس اداره ی کل امور مصحف ها وابسته به اداره … ادامه خواندن