Haben Girma دختر نابینا-ناشنوا، در جمع تاریخسازان دانشگاه هاروارد

دانشگاه هاروارد، از جمله مکانهایی در دنیا به حساب میآید که شاید قدم زدن در راهروهایش برای بسیاری یک رؤیای دور از دسترس باشد، چه رسد به پذیرفته شدن و تحصیل کردن.
در میان چهره هایی که در قرن بیستم، … ادامه خواندن