معرفی سایت های دسترس پذیر. تبدیل عکس به فرمت های دسترس پذیر با روبو بریل

در معرفیِ سایتِ این هفته، شما را با سایتی آشنا خواهیم کرد که می تواند عکس ها را به فرمت های دسترس پذیر برای نابینایان تبدیل کند. روبو بریل، نام این سایتِ کاربردی است. فرض کنید عکسی در اختیار دارید که نوشته ای در آن وجود دارد و شما می خواهید از محتوای نوشته مطلع… ادامه خواندن معرفی سایت های دسترس پذیر. تبدیل عکس به فرمت های دسترس پذیر با روبو بریل