یادداشت: دفتر امور دانشجویان دارای معلولیت، راهی به سوی برابری آموزشی

نویسنده: ابوذر سمیعی

منبع: نهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

ماه مهر مثل آب و هوای دوگانه گرم و سردش، برای همه ما احساسات دوگانه به همراه داشته است. از سویی پایان تعطیلات و … ادامه خواندن