جمعبندی: فعالیت و چالش های بهزیستی در سال 97

سازمان بهزیستی امسال فراز و فرودهایی را تجربه کرد که تا پیش از این برایش ناشناخته بود اما آنچه بیش از هر چیز بهزیستی را دچار چالش کرد و این سازمان را در رسیدگی مطلوب به معلولان، مددجویان مستمری بگیر، معتادان و آسیب دیدگان اجتماعی بازداشت کمبود پول و اعتبار بود. امسال سازمان بهزیستی کشور… ادامه خواندن جمعبندی: فعالیت و چالش های بهزیستی در سال 97